Ngày 25/12/2020 Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thực hiện công khai nội dung phụ lục điều chỉnh thỏa thuận khung gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2020

Chi tiết xem tại đường link:

https://drive.google.com/file/d/1R-y0SQOACb7yAsoqTW-aZPWrJy-Zvzei/view?usp=sharing